# وقتی_به_اضافه_خدا_باشی،میتونی_منهای_هر_چیزی_باشی