# دل_چو_به_مهر_تو_مصفا_شود_دیگر_ازآن_کینه_سراغی_مباد