قرآن و محیط زیست نشانه هایی از خداوند

پروردگار متعال در آیات قرآن مجید، طبیعت و رازهای آشکار و نهان آن را نشانه هایی از عظمت خلقت می نامد. در آفرینش آسمان ها و زمین، برای اهل ایمان آیه ها و نشانه هایی است که آنان را به سوی توحید رهبری می کند؛ در اختلاف های شب و روز که گاه با هم برابر و گاهی از یکدیگر بلندتر و یا کوتاه تر و گاه گرم تر و سردتر می شوند، علایم و آثاری است که ارباب یقین را به یگانگی حق می رساند؛ نیز بارانی که خدای متعال ازآسمان نازل کرده و با آن زمین مرده را زنده می سازد، نشانه ای برای حق جویان است؛ هم چنین در آفرینش بادها که آن ها را به حکمت از سویی به سوی دیگر می گرداند؛ در خلقت آب و ویژگی های منحصر به فردی که در آن قرار داده است که بی شک مایه حیات و اساس هستی است؛ در خلقت زمین و خاک با خصوصیات متمایز خود؛ در به وجود آوردن نور خورشید به عنوان نیاز اساسی بشر و طبیعت؛ در آفرینش حیوانات؛ و نیز در آفرینش کوه ها، دشت ها، بیابان ها، همه و همه دلایل و شواهدی است که صاحبان عقل و فهم را به دین حق معترف می نماید.

/ 0 نظر / 10 بازدید